9. Lieferung, B, P – Pand (1 – 192)

10. Lieferung, Pand – (Auf)pârung (193 – 384)

11. Lieferung, (Auf)pârung – Pauer I (385 – 576)

12. Lieferung, Pauer I – Peck (577 – 768)

13. Lieferung, Peck – Pelle II (769 – 960)

14. Lieferung, Pëlle – Bezirk (961 – 1182)

15. Lieferung, pf – Pintel (1 – 191)

16. Lieferung, Pinus – Plette (193 – 384)

17. Lieferung, Plette – Polle I (385 – 576)

18. Lieferung, Polle I – Pratze (577 – 768)

19./20. Lieferung, Pratze – Prủe (769 – 1152)

21. Lieferung, Prủe – Půlin (1153 – 1344)

22. Lieferung, Půlin – Buxus (1345 – 1598)